Byggstenar

Då människans förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i suzukimetoden den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som bäst kan påbörjas i 3-4 årsåldern.

Lyssnande

Noter används ej de första åren, då gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.
Alla kan
På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Av största vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.

Metodik

Föräldern

Undervisningen inleds med en kurs för föräldrarna, som utbildas av läraren till barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid den första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna.

Individualiserad lektion

Varje elev får en individualiserad lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och visar bägge parter hur de ska arbeta hemma samt stimulerar med sin kunskap och sin entusiasm.

Grupplektion

Eleverna spelar tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion i veckan.

Arbetssätt

Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en pedagogisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke. Således bör man arbeta så länge med varje stycke, att elevens förmåga blir tillräckligt utvecklad för att gå vidare.

Repetition

Alla stycken i Suzukirepertoaren repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.

Memorering

Varje stycke i Suzukilitteraturen lärs in och spelas upp utantill.

Tonen

Tonbildningen finns hela tiden i centrum på lektionerna, vid övningen och för musikupplevelsen redan från nybörjarstadiet. Detta kallas tonalisation.

Notläsning

När barnen är symbolmogna och har uppnått viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära.

Repertoar

Suzukis repertoar gäller som en röd tråd och inget stycke hoppas över. I takt med ökade kunskaper och spelförmåga bör annan repertoar spelas jämsides.

Konserter

Eleverna skall ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna på musik.