Stadgar

För
Bollnäs/Ovanåkers Suzukiförening
Föreningen bildad 1984-10-08
Stadgarna antagna vid årsmöte 1985-05-11
Stadgarna ändrade 2007-03-25

§1 Föreningens namn skall vara Bollnäs/Ovanåkers Suzukiförening.

§2 Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§3 BYGGSTENAR

Suzukimetoden baserar sig på följande byggstenar:

Förutsättningar

Tidig start Då människans förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i suzukimetoden den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som bäst kan påbörjas i 3-5 års åldern.

Lyssnande Noter används ej de första åren, då gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.

Alla kan På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Av störta vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.

Metodik

Föräldern Undervisningen inleds med en kurs för föräldrarna, som utbildas av läraren till barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid den första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna.

Individualiserad Varje elev får en individualiserad lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och visar bägge parter hur de ska arbeta hemma samt stimulerar med sin kunskap och entusiasm.

Grupplektion Eleverna spelar tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion i veckan.

Arbetssätt Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en pedagogiks följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke, så att elevens förmåga blir tillräckligt utvecklad för att gå vidare.

Repetition Alla stycken i suzukirepertoaren repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.

Memorering Varje stycke i suzukilitteraturen lärs in och spelas upp utantill.

Notläsning När barnen är symbolmogna och har uppnått en viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära.

Repertoar Suzukis repertoar gäller som röd tråd, och inget stycke hoppas över. I takt med ökade kunskaper och spelförmåga bör annan repertoar spelas jämsides.

Konserter Eleverna skall ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna på musik.

Som SUZUKIELEV räknas var och en som undervisas enligt dessa byggstenar.

Som SUZUKILÄRARE räknas lärare som undervisar enligt dessa byggstenar.

§4 Familjemedlemskap i föreningen kan erhållas efter ansökan till styrelsen. Som medlem räknas familj.

§5 Medlem som inte erlägger stadgad årsavgift senast 1 månad efter förfallodag kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som motverkar föreningens ändamål eller allvarligt skadar föreningens anseende kan av styrelsen i samråd med revisorerna uteslutas ur föreningen. Medlem som önskar utträda ur föreningen kan göra detta vid årsmötet.

§6 Verksamhetsår = räkenskapsår = 1/1 – 31/12.

§7 Årsmöte hålles senast under mars månad. Dessutom kan extra möte hållas då styrelsen så anser och beslutar eller då ¼ av medlemmarna skriftligen anhåller därom hos ordförande med angivande av de frågor de önskar få behandlade.

§8 Kallelse till årsmötet eller extra möte ska kungöras senast två veckor före mötet. Detta sker genom anslag på Kulturskolan, meddelande på hemsidan samt utdelning av kallelse på grupplektion, Kallelsen ska förutom tid och plats ange dagordningen för mötet.

§9 Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av 5 ledamöter och 2 suppleanter: ordförande, kassör, sekreterare samt 2 ledamöter. En av styrelseledamöterna bör vara kursledare. Styrelsen väljs av årsmötet och mandattiden bör vara 2 år. En ny styrelse får innehålla maximalt 3 nya ledamöter och de 3 funktionerna ordförande, sekreterare samt kassör får inte avgå samtidigt.

§10 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då två styrelseledamöter anhåller därom och är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. All omröstning inom styrelsen är öppen. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Justerat protokoll skall föras.

§11 Styrelsen företräder föreningen.

§12 Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att bemyndiga styrelseledamot eller styrelseledamöter att ensam respektive tillsammans teckna föreningen.

§13 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.

§14 Föreningens räkenskaper revideras av två revisorer, som avger rapport härom till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och överlämnar sin revisionsberättelse till årsmötet. Kassören skall överlämna räkenskaperna till revisorerna senast tre veckor dessförinnan.

§15 På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

1. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

2. Val av två justeringsmän

3. Föredragning av årsberättelse och förvaltning.

4. Revisorernas redogörelse.

5. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

6. Val av styrelseledamöter och suppleanter

7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

8. Val av valberedning

9. Fastställande av årsavgift.

10. Övriga val.

11. Motioner, förslag och övriga frågor. Motioner skall för att tas upp på årsmötet inlämnas senast en månad före mötet.

§16 Omröstning är öppen, såvida icke någon närvarande medlem begär sluten omröstning. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom i styrelseval. Varje medlemsfamilj har vid omröstning en röst.

§17 Förslag om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen skall anges i kallelsen till årsmötet och skall upptagas till behandling. För beslut i dessa frågor krävs dock minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna och för upplösning majoritet i årsmöte och ett extra möte tidigast sex månader efter årsmöte. Om föreningen i årsmöte upplöses, vilket måste ske om det inte finns minst fem medlemmar, skall dess tillgångar i stipendieform tillfalla stiftelse eller verksamhet, vars syften överensstämmer med Bollnäs Suzukiförening.